Browsing Tag

Udupi Bishop

ಜೂನ್.30 ತಾರಿಕೆವರೇಗ್ ಇಗರ್ಜೆಂನಿ ಮಿಸಾಂ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂತ್: ಉಡುಪಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ

ಕೋವಿದ್-19 ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಮಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.